W ramach BikeCalendar.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Akceptuję

Regulamin użytkowania Serwisu BikeCalendar.pl


I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania Serwisu BikeCalendar, dostępnego w domenie bikecalendar.pl.
2. Głównym zadaniem Serwisu jest gromadzenie i prezentacja informacji dot. wydarzeń rowerowych – zarówno imprez zorganizowanych, jak i prywatnych wycieczek.


II. Rejestracja i warunki korzystania z Serwisu

1. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Korzystanie z Serwisu jako Użytkownik jest bezpłatne.
3. Aby zarejestrować nowe konto w Serwisie, należy podać adres email i unikalną nazwę Użytkownika. Adres email nie będzie widoczny dla innych Użytkowników.
4. Podanie danych osobowych w profilu Użytkownika jest dobrowolne i nie wiąże się z udostępnieniem danych osobom trzecim. Dane te podawane są wyłącznie na potrzeby użytkowania Serwisu przez Użytkownika i nie będą w żaden inny sposób przetwarzane przez właściciela Serwisu.
5. Użytkownik może określić, czy jego personalia zobaczą inni użytkownicy Serwisu. Przysługuje mu również prawo do edycji bądź usunięcia danych w dowolnym momencie. Właściciel Serwisu nie będzie wykorzystywał udostępnionych danych w celach komercyjnych oraz nie przekaże tych danych innym podmiotom.
6. Publikowane w Serwisie treści (wydarzenia, artykuły) będą widoczne dla wszystkich osób korzystających z Serwisu.
7. Jeden Użytkownik (jedna osoba) może posiadać w Serwisie jedno konto Użytkownika. Konta, co do których istnieje podejrzenie o bycie jednymi z wielu kont jednego Użytkownika mogą zostać usunięte przez Administratora.
8. Jeśli Administrator poweźmie wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Serwisie, zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia danych, że są one prawdziwe.
9. Użytkownik ma prawo do dodawania wydarzeń do Kalendarza, komentowania artykułów i wydarzeń oraz posiadania własnego kalendarza wydarzeń w swoim profilu.
10. Użytkownik w momencie dodawania wydarzenia do Kalendarza oświadcza, że treść wydarzenia jest zgodna z prawdą.
11. Wydarzenia dodawane przez Użytkowników muszą zostać zatwierdzone przez Administratora, aby zostały opublikowane w Serwisie.
12. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu materiałów reklamowych, zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do ukrywania komentarzy o treści obraźliwej lub reklamowej bądź nieobyczajnej, a także naruszającej jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym Administratora.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników przekazujących i publikujących materiały reklamowe naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
14. Użytkownik, naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub zamieszczający materiały, których rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Administratora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie lub zablokowanie jego konta przez Administratora. Usunięcie lub zablokowanie konta nie wymaga uzasadnienia.
15. Odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie spoczywa na Użytkowniku. Administrator nie podejmuje odpowiedzialności za działania Użytkowników w Serwisie.
16. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania w Serwisie jedynie tych treści, do których posiada prawa Autorskie. W innym przypadku konieczne jest posiadanie pisemnej zgody właściciela/autora treści do zamieszczenia ich w niniejszym Serwisie.
17. Użytkownik wyraża zgodę na spoczęcie na nim odpowiedzialności prawnej oraz kosztów sądowych i procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wobec czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.


III. Definicje użytych w Regulaminie określeń

1. Serwis – strona internetowa o charakterze informacyjno-reklamowym BikeCalendar.pl dostępna w domenie bikecalendar.pl.
2. Konto Użytkownika – konto, którego posiadanie uprawnia Użytkownika do dodawania wydarzeń do kalendarza, edycji dodanych wydarzeń oraz ich komentowania.
3. Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji konta.
4. Wiadomości prywatne – użytkownicy mogą wymieniać między sobą prywatne wiadomości. Wysyłanie wiadomości odbywa się w sposób następujący: wiadomość napisana w Serwisie BikeCalendar.pl przesyłana jest drogą mailową (konto email Użytkownika); odbiorca wiadomości odczyta ją w swojej skrzynce email. Należy pamiętać, że odbiorcy wiadomości zostanie udostępniony adres poczty email nadawcy.
5. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
6. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu poprzez odbieranie z niego lub zamieszczanie w Serwisie danych na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.


IV. Prawa autorskie

1. Układ materiałów znajdujących się w Serwisie, jak i jego poszczególne części: grafika, materiały pisemne, zdjęcia i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich.
2. Materiały znajdujące się w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wszelkie inne wykorzystanie, między innymi do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w inny sposób osobom trzecim, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Administratora i w ramach przeznaczenia uzgodnionego przez strony. W celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@bikecalendar.pl.
3. Nazwa i logo graficzne Serwisu oraz adres internetowy www.BikeCalendar.pl są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie ich kopiowanie i powielanie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.


V. Przerwy Techniczne

1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, w szczególności za ewentualną utratę znajdujących się w nim danych. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zgromadzonych w Serwisie treści.
2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób niezakłócony. Zastrzega sobie również prawo do zablokowania dostępności Serwisu w dowolnym momencie na potrzeby wprowadzania zmian w oprogramowaniu Serwisu.


VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@bikecalendar.pl.
2. W przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.BikeCalendar.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.